Brenna ul. Wyzwolenia 77
Górki Małe ul. Zalesie 3

Regulamin

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej mają wszyscy zainteresowani.
 2. Biblioteka służy czytelnikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia czytelnikom obsługę biblioteczną i informacyjną.
 3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Ustalonym opłatom podlegają tylko niektóre usługi informacyjne i reprograficzne wymienione w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Biblioteka wypożycza do domu książki z księgozbiorów wypożyczalni, udostępnia

materiały na miejscu w czytelniach, prowadzi krótkoterminowe wypożyczenia „na noc” oraz „na weekend” z księgozbioru podręcznego.

Rozdział II

Warunki korzystania ze zbiorów

§ 2

 1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:
 2. a) okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub paszport (cudzoziemcy),

legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie),

 1. b) wypełnić zobowiązanie i zobligować się podpisem do przestrzegania niniejszego

Regulaminu.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika, do 15 roku życia, odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku chęci korzystania przez niepełnoletniego czytelnika ze zbiorów dla dorosłych niezbędne jest okazanie pisemnej zgody rodziców w Wypożyczalni dla dorosłych, Czytelni lub z filii Biblioteki.
 2. Powyższe unormowania nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych. Dane, o których mowa w punkcie 1 rozdz. II, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
 3. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty

bibliotecznej, którą należy własnoręcznie podpisać w obecności bibliotekarza. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. Za zgubioną lub zniszczoną kartę pobiera się opłatę wymienioną w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu

 1. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w zobowiązaniu.
 2. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem

i zgubieniem. Zgubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić do Biblioteki, celem zablokowania konta.

 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia jej zgubienia lub kradzieży.
 2. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3

 1. Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo do korzystania ze zbiorów

bibliotecznych znajdujących się w wypożyczalni, czytelni, korzystania z internetu.

 1. Czytelnik ma prawo do:
 2. a) uzyskania bezpłatnej informacji bibliotecznej, bibliograficznej, rzeczowej,
 3. b)bezpłatnego korzystania z dostępu do Internetu (patrz załącznik nr 3 do

Regulaminu),

 1. c)odpłatnego korzystania z usług reprograficznych na zasadach określonych

w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 4

Udostępnianie zbiorów w wypożyczalniach

 1. Każdy zainteresowany ma prawo korzystać z wypożyczalni sieci bibliotek publicznych na terenie Gminy Brenna..
 2. Wypożyczanie książek możliwe jest wyłącznie po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej.
 3. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 6 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 30 dni, z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu. Prośba o prolongatę powinna być zgłaszana osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek. Czytelnik może również samodzielnie prolongować książki o 14 dni poprzez swoje konto czytelnicze dostępne na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.brenna.org.pl).
 4. Przedłużenie terminu zwrotu (prolongata) możliwe jest wyłącznie w przypadku, jeśli książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.
 5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Czytelnik może również samodzielnie rezerwować książki

wypożyczone przez innych czytelników poprzez swoje konto czytelnicze dostępne na

stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.brenna.org.pl). Maksymalnie można

zarezerwować 5 pozycji.

 1. Rezerwacja jest ważna 5 dni roboczych od dnia zwrotu książki. W przypadku uruchomienia usługi „powiadomienia sms” czytelnik zostaje poinformowany o terminie odbioru książki.

W przypadku czytelników, bez aktywnej usługi „powiadomienia sms” zamawiający

zobowiązany jest do dowiadywania się, czy zarezerwowana książka jest już dostępna.

 1. W momencie zwrotu książki rezerwacja przechodzi do pierwszej oczekującej osoby.
 2. Czytelnik może wypożyczyć książki po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki
 3. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu a w uzasadnionych przypadkach można wypożyczyć materiały na 2 dni.
 4. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

§ 5

Udostępnianie zbiorów w czytelniach

 1. W czytelni udostępnianie zbiorów następuje po okazaniu dokumentu z fotografią: dowodu osobistego, paszportu, legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 2. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
 3. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu.
 4. Zamówione materiały biblioteczne podaje czytelnikowi bibliotekarz.
 5. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza, zobowiązany jest jednak do zgłaszania czytanych tytułów.
 6. Istnieje możliwość wypożyczenia książek i czasopism „na noc”. W takim przypadku można książki lub prasę wypożyczyć o godz. 15.30, a oddać je następnego dnia o godz. 8.00.
 7. Możliwe jest również wypożyczenie książek i czasopism „na weekend”. Można wtedy książkę wypożyczyć w piątek o godz. 15.30, a oddać ją w poniedziałek o godz. 8.00.
 8. Czytelnik może korzystać z własnych książek lub czasopism, pod warunkiem zgłoszenia ich dyżurującemu bibliotekarzowi.
 9. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
 10. Czytelnik może wypożyczać na okres tygodnia czasopisma oraz na okres dwóch tygodni płyty CD-ROM i DVD, stanowiące dodatek do czasopism (do 6 egzemplarzy).
 11. W czytelni można korzystać z komputera (skaner, nagrywarka, drukarka, edytor tekstowy) oraz z Internetu. Z wyjątkiem skanowania i drukowania wszystkie usługi komputerowe są bezpłatne. Szczegółowe zasady korzystania z Internetu określa „Regulamin korzystania z czytelni internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej” stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu. Opłaty za skanowanie i drukowanie reguluje cennik stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Wynoszenie materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza jest zabronione.
 13. Ilość książek udostępnianych na miejscu nie jest ograniczona.
 14. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 6

Udostępnianie zbiorów książki mówionej

 1. Udostępnianie książki mówionej prowadzi Biblioteka w Brennej i Filia w Górkach Małych.
 2. Ze zbiorów książki mówionej mogą bezpłatnie korzystać wszyscy czytelnicy Biblioteki.

3.Wypożyczyć można jednorazowo 3 tytuły na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 1. Termin zwrotu książki mówionej można przedłużyć, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

Rozdział III

Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

§ 7

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych, będących

własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem.

Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik, uiszczając stosowne odszkodowanie. Przewiduje się:
 2. a) odkupienie identycznej książki,
 3. b) zakupienie wydawnictwa wskazanego przez bibliotekarza,
 4. c)przyjęcie materiałów bibliotecznych zaproponowanych przez czytelnika

po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,

 1. d) pokrycie w razie potrzeby kosztów oprawy książki,
 2. e) wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej przez bibliotekarza
 3. Jeżeli po zgubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość całego dzieła. Książki, za które zapłacił czytelnik nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać ich zwrotu.
 4. Na sumy wpłacane z tytułu zgubienia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych

bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 1. W przypadku, kiedy zgubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika, może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.
 2. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w: § 4 pkt. 3 oraz § 6 pkt. 3

Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Pobranie opłat za przetrzymywanie książek jest obowiązkowe i nie podlega umorzeniu.

Umorzenie opłat może nastąpić, jeżeli przetrzymanie książek nastąpiło z przyczyn

niezależnych od czytelnika.

 1. Jeżeli czytelnik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział IV

Przepisy porządkowe

§ 8

 1. W wypożyczalniach Biblioteki mogą przebywać tylko osoby uprawnione do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Wierzchnie okrycie, teczki, plecaki i duże torby należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 3. W Bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, napojów alkoholowych, wprowadzania zwierząt i korzystania z telefonów komórkowych.
 4. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z Biblioteki.

Rozdział V

Skargi i wnioski

§ 9

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisać do Księgi skarg i wniosków, znajdującej się

w Bibliotece.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 10

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 3. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

§ 11

 1. Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej z dnia 01.10.2012 r.
 2. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2013 r.

Załączniki:

 1. Cennik usług bibliotecznych, wysokości pobieranych opłat i kaucji.
 2. Regulamin korzystania z Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej.
 3. Regulamin korzystania z czytelni internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej

    w Brennej

 1. Regulamin korzystania z Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej.

 

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej